1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Брифинг в Административен съд - Ямбол

Размер на текста:

1. Организация на работата в Административен съд – Ямбол по време на съдебната ваканция

Председателят на Административен съд – Ямбол Диана Петкова издаде заповед за организация на работата по време на съдебната ваканция от 15 юли до 01 септември, 2010 г.

Според заповедта през този период се насрочват и разглеждат съдебни производства по няколко члена от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/; по чл.75 и чл.121 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/; по чл.104 от Закона за местните избори; жалбите за обезпечаване на искове и доказателства; други дела, за които по закон е предвидено произнасянето в срок, по-малък от един месец.

Образуваните през периода съдебни дела се разпределят между административните съдии, които не са в платен годишен отпуск или в отпуск, поради временна нетрудоспособност. Касационните дела се образуват от председателя на съда /при отсъствие от зам. председателя/, който определя съдията докладчик чрез системата за електронно разпределение на принципа на случайния избор. Съдиите излизат в отпуск по предварително съгласуван график и след изготвяне на съдебните актове, предадени в служба “Деловодство”. В изпълнение на заповедта на г-жа Петкова по време на цялата съдебна ваканция в канцеларията на Административния съд е създадена организация за бързо и качествено обслужване на гражданите.

2. Резултати от анкетното проучване, направено от Административен съд – Ямбол на тема: Качество на обслужването в Административен съд – Ямбол

3. Резултати от анкетното проучване, направено от Административен съд – Ямбол на тема: Административен съд – Ямбол – какво трябва да знам?

4. Кратка справка за работата на Административен съд – Ямбол за периода януари – юни, 2010 г.

За периода 01.01.2010 год. - 30.06.2010 год. в Административен съд - Ямбол са постъпили и са образувани общо 403 дела. От тях общо първоинстанционните административни дела са 262. Касационните дела са общо 141, а от тях с наказателно-административен характер - 140. При съпоставяне с данните от същия период на 2009 год. се констатира увеличение, както на административните първоинстанционни дела, така и на касационните.

През отчетния период в Административен съд-Ямбол са свършени общо 325 дела, от които 211 първоинстанционни и 114 касационни.

Всички съдебни актове по свършените дела са постановени в 1 - месечния срок.

Действителната средна месечна натовареност на съдиите за отчетния период е била близо 11 дела. В сравнение с шестмесечието на 2009 г. натовареността тогава е била 6,67 дела.