1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административният съд отхвърли жалбата на общински съветник срещу решение на Общинската избирателна комисия в Ямбол за отстраняването му

Размер на текста:

Административен съд – Ямбол даде днес ход на делото по жалба на Юсеин Хасанов срещу решение на Общинската избирателна комисия за предсрочното прекратяване на правомощията му като общински съветник. На съдебното заседание не присъства представител на избирателната комисия.

В хода на делото жалбоподателят поиска да се запознае с протокола от заседанието, на което е взето решението за отстраняването му. След като му предостави да разгледа преписката от Общинската избирателна комисия, съдът даде ход на делото по същество.

Решението на Ямболския административен съд е, че отхвърля жалбата на Юсеин Хасанов против решението на Общинската избирателна комисия. Според мотивите на съда, твърденията на жалбоподателя, че са нарушени правата му, са неоснователни. Той е отказал да получи уведомителното писмо от Общинската избирателна комисия като по този начин сам се е лишил от възможността да се запознае с протокола от решението за отстраняването му и да направи възражение.

Атакуваното решение на Общинската избирателна комисия е взето в съответствие и при спазване на разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Закона за местните избори / при наличие на изискуемия кворум в присъствието на повече от половината от състава й и с мнозинство две трети от присъстващите/.

Освен това, решението е взето и на основание чл. 30, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /Пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно, когато е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер/.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.