1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административият съд в Ямбол реши: Оспорената заповед на ямболския кмет за събарянето на бл. 20 е незаконосъобразна и следва да се отмени

Размер на текста:

Административен съд – Ямбол отмени заповед № РД 02/0298 от 31.05.2010 г. на кмета на Ямбол за събарянето на бл. 20 в града. В мотивите е посочено, че "въз основа на констатациите си, назначената от кмета комисия предлага строежът да се поправи, заздрави или да бъде премахнат. В определение от 14.07.2010 г. съдът даде указания за изслушване на заинтересованите лица от комисията, което е част от процедурата и е задължително да се изпълни. В случая тази законова предпоставка не е изпълнена, тъй като заинтересованите лица /жалбоподателите и заинтересованите страни в съдебното производство/ не са изслушани преди вземане на решението за статута на сградата и издаването на обжалваната заповед. Въпреки изрично дадените от съда указания, Община Ямбол не е представила доказателства, от които да е видно, че изискването на закона е изпълнено. Нещо повече, разпитаните в съдебно заседание членове на комисията изрично посочват, че не са се срещали със събствениците на апартаменти в процесния жилищен блок и не са изслушвали същите, нито пък са отправяли към тях покана за такова изслушване. А неизпълнението на това императивно правило от комисията е съществено нарушение на процедурата и само по себе си е достатъчно основание за отмяна на заповедта като незаконосъобразна, без да се обсъжда правилността на изложените в нея фактически и правни основания".

Освен това, Административен съд – Ямбол осъжда общината да заплати на жалбоподателите направените разноски по делото.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Пълният текст на решение ще бъде качено на интернет-страницата на Административен съд – Ямбол.