1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Решенията на районните съдилища по Указа за борба с дребното хулиганство вече могат да бъдат обжалвани в Административния съд

Размер на текста:

Чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство, съгласно който, "решението на районния съдия не подлежи на обжалване и се изпълнява незабавно", е противоконституционен. Това реши Конституционния съд на Република България в закрито заседание на 4 май 2011 г. Делото беше образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд, според което, наказанието „задържане в поделенията на МВР е равнозначно на наказанието "лишаване от свобода". В този смисъл, забраната по чл. 7, изр. 1 от Указа за борба с дребното хулиганство, наказанието да не подлежи на инстанционен контрол, противоречи на Конституцията, както и на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. В искането си ВАС посочва още, че на обвиняемия се налага наказание "лишаване от свобода", което е изключително тежко и само по себе си е достатъчно да се приеме, че деянието следва да се приравни на престъпление. С въвеждане на забраната да се обжалва решението на районния съдия се нарушава правото на задържания на двустепенна юрисдикция, при това за наложено най-тежкото предвидено административно наказание или глоба от 100 до 500 лева. Затова и е необходимо да се признае правото на наказания да обжалва решението на районния съд.

Вземайки предвид тези съображения на ВАС, в своето решение Конституционният съд посочва: от уредбата в Указа за борба с дребното хулиганство е видно, а и в правната теория е категорично възприето разбирането, че наказанието "задържане в поделенията на МВР" притежава всички белези на административното наказание и се налага като основно наказание, алтернативно с административното наказание глоба. Независимо че се касае за административно нарушение, а не до престъпление, съществува проблемът с липсата на предвидено в Указа за борба с дребното хулиганство обжалване на решението на районния съдия. Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в чл. 63, ал. 1 (редакция ДВ, бр. 30/2006 г.) предвижда, че решението на районния съдия подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

По изложените съображения Конституционният съд обяви противоконституционността на чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство и решенията на районните съдилища вече могат да се обжалват в Административния съд. Повече подробности можете да намерите в сайта на Конституционния съд /Практика/ РЕШЕНИЕ № 3, София, 4 май 2011 г.по конституционно дело № 19 от 2010, съдия докладчик Евгени Танчев