1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Кратка справка за работата на Административен съд – Ямбол през периода януари – юни 2011 г.

Размер на текста:

За периода 01.01.2010 год. - 30.06.2010 год. в Административен съд - Ямбол са постъпили и са образувани общо 455 дела при 403 за същия период на миналата година. От тях общо първоинстанционните административни дела са 333. Касационните дела са общо 122 като всички са с наказателно-административен характер. При съпоставяне с данните от същия период на 2010 год. се констатира увеличение, както на административните първоинстанционни дела, така и на касационните.

През отчетния период в Административен съд-Ямбол са свършени общо 283 дела, от които 190 първоинстанционни и 93 касационни.

Всички съдебни актове по свършените дела са постановени в 1 - месечния срок.

Действителната средна месечна натовареност на съдиите за отчетния период е близо 13 дела при 11 дела за същия период на 2010 г.

През последните два месеца в Административен съд – Ямбол постъпиха значителен брой дела по жалби на земеделски производители от региона против актове за установяване на публични държавни вземания, издадени от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие". Жалбите са изпратени по подсъдност от Административен съд София-град в Административен съд – Ямбол.