1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол прекрати дело, образувано по жалба на софийска неправителствена организация

Размер на текста:

Състав на Административен съд – Ямбол остави без разглеждане жалбата на сдружение Гражданска инициатива "Справедливост" – София, с която бе оспорена Наредбата за определянето на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

Административното дело /№424/ е прекратено, тъй като, съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1 от АПК, право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати. В определението си съдебният състав посочва,че всеки правен субект, който атакува пред съда подзаконов нормативен акт, следва да обоснове засягане на определено право, свобода или законен интерес.

В конкретния случай оспорващото сдружение с нестопанска цел е юридическо лице със седалище в гр.София и неговата дейност не може да бъде засегната пряко от оспорения подзаконов нормативен акт, чието действие се разпростира на територията на община Ямбол. Поради тази причина делото е прекратено, а определението на Административен съд – Ямбол подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

За 29 ноември от 09,30 ч. е насрочено административно дело № 427, образувано по жалбата на зам. кмета на община Ямбол в качеството му на изпълняващ длъжноастта "кмет". Той оспорва решение на Общинския съвет, взето на сесия на 21.09.2011 г., касаещо отпускането на еднократна финансова помощ от бюджета на общината в размер на 25 000 лв. на Клуб по спортни танци "Тандем" – Ямбол. В жалбата се посочва, че това решение е незаконосъобразно, защото е взето в нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Иска се отмяна на решение по т. 3, взето на общинската сесия на 21.09.2011 г.