1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

В Административен съд – Ямбол е създадена организация за бързо и качествено обслужване на гражданите по време на съдебната ваканция

Размер на текста:

 

Заповед за организация на работата по време на съдебната ваканция в Административен съд – Ямбол издаде председателят Диана Петкова. Според заповедта, от днес, 15 юли, до 1 септември, 2015 г. ще се насрочват и разглеждат открити и закрити съдебни заседания по чл.75 и чл.121 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, по чл. 60, чл.166, чл.197 и чл.250 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, както и други дела, за които по закон е предвидено произнасянето в срок, по-малък от един месец.

Образуваните през периода 15 юли – 1 септември съдебни дела се разпределят между административните съдии, които не са в платен годишен отпуск или в отпуск, поради временна нетрудоспособност.

Всички съдии от Административен съд – Ямбол участват при случайния избор на съдия – докладчик по касационните дела. Касационните дела се образуват от председателя на съда, при отсъствие - от зам. председателя, а при отсъствие на зам. председателя, от определен със заповед на Председателя съдия.

Съдиите излизат в отпуск по предварително съгласуван график и след изготвяне на съдебните актове, предадени в служба “Деловодство”. В изпълнение на заповедта на г-жа Петкова по време на цялата съдебна ваканция в канцеларията на Административния съд е създадена организация за бързо и качествено обслужване на гражданите.

Пълният текст на заповедта ще намерите на интернет-страницата на Административен съд – Ямбол, раздел „Информация” - “Заповеди”.