1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол остави без разглеждане жалба срещу заповед на кмета на общината за премахване на павилион на ул. „Търговска”

Размер на текста:

 

Състав на Административен съд – Ямбол остави без разглеждане като недопустима жалбата на „БОРА ЕФ АЙ” ООД против действията на органа по изпълнението на Заповед № РД/02-00522 от 30.04.2015 г. на Кмета на Община Ямбол и прекрати производството по административното дело №65. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

Мотивите на съда се основават на това, че в заповедта на кмета на община Ямбол е определен срок, в който жалбоподателят следва да я изпълни и това би могло да се приеме като покана за доброволно изпълнение. Поканата за доброволно изпълнение обаче не е измежду визираните в чл. 294 от АПК актове, тъй като не съставлява действие по принудително изпълнение, а цели единствено да предупреди длъжника, че ще се пристъпи към такова, ако не изпълни доброволно в посочения срок, т. е. поканата за доброволно изпълнение по чл. 277 от АПК не представлява постановление или действие на органа по изпълнението по смисъла на чл. 294 от АПК, предвид на което, оспорването, като лишено от предмет, е недопустимо и образуваното въз основа на него съдебно производство подлежи на прекратяване. В този смисъл е и Определение № 1793/18.02.2015 г. на ВАС по адм. д. № 901/2015 г.Освен това, в настоящото производство съдът не може да постанови спиране на изпълнението на Заповед № РД/02-00522 от 30.04.2015 г. на Кмета на Община Ямбол, тъй като въпросната заповед е издадена на осн. чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ и по силата на чл. 217, ал. 1, т. 11 от ЗУТ подлежи на предварително изпълнение, което действително на осн. ал. 2 на чл. 217 от ЗУТ би могло да бъде спряно от съда. След извършената служебна проверка обаче съдът установи, че пред Административен съд - Ямбол е подадена от „БОРА ЕФ АЙ” ООД – Ямбол жалба и против Заповед № РД/02-00522 от 30.04.2015 г. на Кмета на Община Ямбол, където също е направено особено искане за спиране на изпълнението й и въз основа на която е образувано адм. д. № 66 по описа за 2015 г. Именно в това производство следва да бъде решен и въпросът за спирането на изпълнението на Заповед № РД/02-00522 от 30.04.2015 г. на Кмета на Община Ямбол.

Очаквайте информация по дело №66.