1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол остави без разглеждане жалба срещу решения на Общинския съвет

Размер на текста:

 

Състав на Административен съд – Ямбол остави без разглеждане жалбата на Областен управител на област Ямбол срещу четири Решения на Общински съвет-Ямбол, с които, на проведеното на 17.01.2014 г. заседание, са приети: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /т.5/, отменена е Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол ие приета нова наредба /т.6/, приета е Наредба за реда и условията, свързани с прокопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Ямбол /т.7/, приета е Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Ямбол /т.8/. По жалбата бяха образувани 4 административни дела, тъй като с нея се оспорва законосъобразността на четири различни решения на Общински съвет – Ямбол.

Съдебният състав, по направено възражение за допустимост от прокурора по делата, съдът постанови Определения, че депозираната жалба е недопустима за разглеждане, по следните съображения:

Предмет на жалбата на областния управител е законосъобразността на решенията по т.5, т. 6, т. 7 и т. 8 от дневния ред на заседанието на Общински съвет Ямбол, проведено на 17.01.2014 г. Съгласно Закона за местната администрация и местното самоуправление и Закона за администрацията, областният управител може да оспорва актове на общинските съвети, които са административни по смисъла на чл.21 от АПК, т.е. властнически волеизявления, имащи пряк правопораждащ, правоизменящ или правопогасяващ ефект. Всички останали произнасяния, съставляващи елемент от производствата по издаване на административни актове, нямат самостоятелен правен ефект.

Четирите Определения на съдебния състав за оставяне без разглеждане на жалбата на областния управител и прекратяване на производствата са подписани с „особено мнение” от един член на състава, който счита, че жалбата е допустима за разглеждане, тъй като ”Разпоредбите на чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и на чл.45, ал.4 от ЗМСМА уреждат възможността областният управител да оспорва пред съда незаконосъобразни актове на общинските съвети по реда на ЗМСМА. Това е правомощие, произтичащо пряко от закона. Изключенията от това правило следва да бъдат предвидени изрично от закона, а не да се извеждат по тълкувателен път. Решението на общинския съвет има за предмет приемане на подзаконов нормативен акт и по същество е властническо волеизявление, основано на законовата делегация на чл.21, ал.2 ЗМСМА. По силата на препращащата норма на чл.45, ал.12 от ЗМСМА, по неуредените въпроси на оспорването се прилагат и разпоредбите на чл.185-196 от АПК”.

Определенията по четирите административни дела подлежат на обжалване с частни жалби в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.