1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол отхвърли жалба на Областния управител като неоснователна

Размер на текста:

 

С Решение по административно дело №47 от 2014 г. състав на Административен съд – Ямбол отхвърли като неоснователно направеното от Областен управител на Област Ямбол оспорване на Решение по точка първа от дневния ред на ХХХІІ заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 14.02.2014 г. Обжалваното решение е следното:

І.1. Преобразува Общинско предприятие „Комунални дейности" гр.Ямбол в Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности" гр.Ямбол, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, с посочен предмет на дейност

І.3.   Създава Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих" с посочен предмет на дейност.

II. Възлага на кмета на Община Ямбол да назначи директор на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих".

III. Възлага на кмета на Община Ямбол и на директорите на ОП „Комунални и обредни дейности" и ОП „Паркове и зони за отдих" или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат разпределяне, предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

IV. ОП „Комунални и обредни дейности" и ОП „Паркове и зони за отдих" се задължават да поемат всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените безвъзмездно за управление активи, с грижата на добър стопанин.”

В жалбата на Областния управител се твърди, че така приетото решение е незаконосъобразно, защото „не кореспондира с внесеното предложение по отношение на структурирането в раздели и точки, както и че не са спазени изискванията за оповестяването на проекта и посочването на съображения за необходимостта от него”, поради което се претендира за отмяната му.

След цялостна преценка на събраните по делото доказателства в тяхното единство и поотделно, и след проверка на оспорвания административен акт, съдът направи следните правни изводи:

Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна по следните съображения:

Обжалваното Решение на Общински съвет – Ямбол е издадено от компетентен орган, в изискуемата форма, при спазване на административно-производствените правила и не противоречи на материално-правните разпоредби. /Липсата на някоя от предпоставките води до незаконосъобразност на административния акт и е основание за отменянето му./

Оспореният акт е приет с мотивирано решение на Общински съвет Ямбол в рамките на неговата компетентност и в изискуемата писмена форма при спазване на процедурата, визирана в закона и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол. Не са налице и противоречия с материално-правните норми или несъответствие с целта на закона. Разгледаният проект за решение е бил внесен в деловодство на Общински съвет-Ямбол с предложение на кмета на общината, прието е с решение на съответната постоянна комисия. Решението е взето съобразно компетентността на Общинския съвет и прието при изискуемия кворум и с необходимото мнозинство. Спазено е и изискването, решенията на общинския съвет да се вземат с мнозинство, повече от половината от общия брой на съветниците. Поради тези мотиви, съставът на Административен съд – Ямбол счете, че оспореното решение на Общински съвет Ямбол е законосъобразно и не са налице основания за отменянето му.                                                                    

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.