1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд Ямбол обяви за нищожна заповед за отказ при изплащане на еднократна помощ

Размер на текста:

Административен съд – Ямбол обяви за нищожна заповед за отказ от изплащане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци. Производството беше образувано по жалба на ямболска гражданка против Заповед на директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Ямбол. На жалбоподателката е отказано отпускането на еднократна помощ за отглеждане на близнаци до навършването на една година. Тя поиска от съда отмяна на въпросната заповед като незаконосъобразна.

След като извърши цялостна преценка на всички събрани и приложени по делото доказателства, съдът установи, че на 25.05.2011 г. жалбоподателката е подала до Директора на Дирекция "Социално подпомагане", Ямбол молба-декларация за получаване на еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци. Такава помощ обаче е била отказана със заповед, подписана със запетая от неизвестно лице, без да е посочено името, длъжността и пълномощията му, като видимо подписа не съответства на този на директора, положен върху оспорваната заповед, както и върху придружителното писмо. Поради това, в съдебно заседание съдът указа на директора на Дирекция "Социално подпомагане", че следва да представи справка, относно лицето, което е подписало оспорената заповед и доказателства, относно пълномощията му. Доказателства, от които да е видно, че оспорената заповед е подписана от конкретен служител, не бяха представени. Затова и Административен съд – Ямбол обяви заповедта за отказ от изплащане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци за нищожна и върна делото за ново произнасяне в Дирекция ''Социално подпомагане". Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от получаване на съобщението.