1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Анализ и оценка на системата за управление на делата в Административен съд – Ямбол

Размер на текста:

 

 opak

В изпълнение на една от дейностите по проект "Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд – Ямбол" бяха извършени анализ и оценка на системата за управление на делата в съда. Целта беше да се направят изводи и препоръки, които да насочат екипа към подобряване на работните процеси, част от които касаят надграждането на информационната система на Административен съд – Ямбол.

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНКЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

Като цяло се забелязват два полюса на изказване на мнения, като единият полюс формира положително отношение към реформите и ролята на правораздаването в България през последните 20 години, а другият полюс изразява негативно отношение, спрямо очакванията на гражданите към правосъдната система. Като цяло се забелязват положителни нагласи и отношение към държавни правоохранителни институции и контролни органи, от които се очаква да защитават най-добре, най-сигурно и безпристрастно гражданските права на хората. Най-силни са очакванията за защита от съдилищата – около 28% от анкетираните са изразили такова мнение.

Почти половината от анкетираните могат да се ориентират правилно и добре в правосъдната система и по-конкретно във функциите на административното правораздаване, което гарантира една добра основа за полемика по отношение на реформирането и подобряването на административното правосъдие и правораздаване, както и за усъвършенстване на управлението на делата в Адм. съд - Ямбол. За малко повече от половината от анкетираните административното правораздаване и неговите функции са бяло петно и непозната територия. Това личи от отговорите, които са дали в анкетата: Зная за Административен съд - Ямбол, но не зная с какво се занимава точно – 12.55%, Нищо не зная за този съд – 5.19%, Когато ми се наложи, ще науча повече – 17.55%, Трудно се ориентирам в цялата държавна администрация и съдебната структура в България - 8.23, Зная, че има такъв съд, но не познавам специфичната му дейност – 9.96% от анкетираните.

Получените отговори насочват към извода, че за да се усъвършенстват функциите, реда и процедурите за разглеждане на делата в Адм.съд - Ямбол е необходима още по-задълбочена работа и разяснителна дейност сред потенциалните клиенти и страни по делата в административното правораздаване. Около 60% от анкетираните са определили като недостатъчни познанията си, свързани с реда и процедурите за движение и управление на делата в Адм. съд. Изводът е, че около 40% от анкетираните, респективно от активните граждани на съдебния район, се ориентират добре в реда и процедурите за движение и управление на делата в Адм. съд – Ямбол, което показва една добра основа за проучване на тяхното мнение, касаещо усъвършенстване и подобрение на реда и процедурите.

Като цяло отговорите в анкетата насочват към необходимите действия от страна на ръководствоот на съда за усъвършенстване и подобрение на реда и процедурите по движение и управление на делата. Добро ниво на ориентиране на гражданите в административната и информационната система на административния съд, чрез които може надеждно да се получи информация за движението на делата. Анкетираните са отговорили на зададения въпрос по следния начин: Най-много от анкетираните – 29.06% са отговорили, че ще потърсят информация в деловодството – т.е. те определят този начин като най-сигурен и най-надежден. Още 19.25 % от анкетираните са отговорили, че ще разчитат на интернет и свързаната с него информационна система на съда, за да се информират за движението на делата си. Други 23.40 % от анкетираните ще възложат на адвоката си или ще се консултират с него. Дотук отговорите оформят една голяма група от гражданите – около 72% , които правилно, бързо и точно се ориентират по отношение на движението на делата и тяхното управление в Административен съд, както и за реда по който може да се получава текущо информация за тях.

Нагласите и очакванията на гражданите за конкретното правораздаване в Административен съд – Ямбол са следните: Около 52% от анкетираните категорично са изразили мнението, че очакват тяхното дело в Административния съд да се придвижи бързо, точно и справедливо, с решение. Фактори и процедури в правораздаването на Административния съд, които ще повлияят най-силно на придвижване на делото в съда - фаворит в отговорите на този въпрос е мнението, че точното формулиране на обстоятелствата в жалбата ще повлияят най-силно на движението на делото в съда – 27.30% от анкетираните са отговорили така. На второ място анкетираните са поставили важността на спазването на процесуалните действия и срокове в съда – 23.76 от отговорите на анкетираните. В анкетата е изразено мнението на анкетираните и за обстоятелствата с важно значение за движението на делата в Административния съд - квалификацията на кадрите – съдебен и административен персонал – 26.64 от анкетираните са на това мнение; модернизирането на съдебния процес с използване на съвременна компютърна, аудио визуална и офис техника – 18.34 от анкетираните са отговорили така; на трето място анкетираните са поставили прилагането на софтуерен контрол за отклонение от процедурата по движение на дела – 16.26 % от анкетираните.

Мнението на гражданите за мерките и действията, които трябва да приложи ръководството на съда за създаване на по-добри условия за движението и управлението на делата. Гражданите са класирали като най-важни необходимите действия на ръководството на Административния съд в Ямбол по следния начин: работата в екип и в комбинация от действия - 19.57%; гарантирана качествена и ефективна дейност по всички направления – трудова дисциплина, работа с информационните системи, бюджетна дисциплина, надеждна статистика, прозрачност и отчетност - 18.86%.

Анкетираните садали следните предложения, свързани с процедурите в съда, които да доведат до подобряване на управлението на делата: възможности за електронно проследяване на цялата информация по делото, възможност за лесно намиране на конкретен документ, контролиран достъп до информацията, възможност за ускоряване на работата на съда, включително и на архивната дейност - 17.91%; съдът да използва различни механизми за получаване на обратно мнение и предложения от гражданите - 16.55%. Мерките и действията, които трябва да приложи ръководството на съда, насочени към служителите и процедурите в Административния съд, за да се подобри процеса на управление на делата, гражданите са класирали по важност: обучение и допълнителна квалификация на целия състав на съда, според спецификата на неговата работа - 18.46%; надграждане на системата за управление на делата - 16.11%; усъвършенстване на електронизацията и компютъризацията на движението на делата - 15.77%; усъвършенстване на процедурите по движение на делата - 14.09%; проучване и прилагане на водещи практики от други съдилища и от чужбина - 10.40%.

 Пълният текст на “Анализ и оценка на системата за управление на делата в Адм. съд – Ямбол” на основата на резултатите от анкетно-информационното проучване ще бъде публикуван в сайта на Административен съд – Ямбол.

Този анализ се осъществи с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, финансирано от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. За съдържанието на анализа и оценката отговорност носи единствено Административен съд - Ямбол и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата.