1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Със съдействието на Оперативна програма „Административен капацитет” Ямболският административен съд започна надграждането на информационната си система

Размер на текста:

 

 opak

На 9 юли 2013 г. в информационната система на Административен съд – Ямбол беше внедрен нов софтуерен модул "Електронно досие". Финансирането се осъществява по проект "Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на съда" по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд. Изпълнител на надграждането на информационната система на съда е "Информационно обслужване" – Варна. Софтуерният модул позволява създаване на пълно електронно досие и е предназначен за вътрешна употреба от съдиите и служителите на съда. Има възможност за електронно проследяване на цялата информация по съответното дело и за лесно намиране на конкретен документ.

С внедряването на новия софтуерен модул беше извършена промяна в базата данни. Таблицата на потребителите е допълнена с ново поле за съхраняване на брой неуспешни опити за разписване в системата. В таблицата с функциите за задаване права на потребителите са добавени нови елементи: редактиране на резултат от ЗЗ/РЗ; редактиране на решение/определение/присъда; превод на суми през ПОС-терминал. Класификаторът на резултатите за открити и закрити/разпоредителни заседания е допълнен със следните нови нефинализиращи делото резултати: с определение за отвод и с разпореждане за отвод. Добавена е нова таблица за съхраняване на информация за превод през POS-терминал на суми по сметките на съда. Разработена е нова функционалност за съхраняване в електронната папка на съответното дело на файл за всяка генерирана призовка /съобщение/ писмо в Word html формат.

За глобалната конфигурация на системата е осигурена поддръжка на нови параметри, които указват максимално допустимия брой опити за разписване в системата. Извършените промени в менюто касаят следното: в модул "регистратор" е включен нов режим "Превод на суми през POS-терминал".

В модул "справки", режим "нерегламентирани" е включен нов подрежим "За суми, преведени през POS-терминал". Новият режим "Превод на суми през POS-терминал" изисква съответния съд да разполага с ПОС устройства, а Административен съд – Ямбол вече има такова устройство. В модул "администратор", режим "справки", е включен нов подрежим „избор на съдебни актове на случаен принцип”.

Промените във функциите на системата улесняват потребителите, защото в диалоговите полета за дати е направено следното допълнение: ако полето е празно, т.е. все още не е въведена дата, при натискане на клавиш (без значение на кирилица или на латиница), системата автоматично извежда текущата дата. В диалоговите полета за добавяне/редактиране на данни за физическо лице е добавено ново поле ЛНЧ (личен номер на чужденец). В диалога за въвеждане/редактиране на данни за физическо лице, при кликване на бутон "Потвърждение", системата прави проверка за наличие на комбинация от символи на кирилица и латиница в името, презимето и фамилията на лицето, и ако открие такива, извежда следното предупреждаващо съобщение.

В диалога за въвеждане/редкатиране на данни за юридическо лице е добавено ново диалогово поле check-box "Запазване на предишното име". Ако при редактиране на съществуващо юридическо лице, бъдат коригирани данните в поле "Име" и бъде включено новото поле "Запазване на предишното име", при "Потвърждение" системата съхранява базата данни да се съхранява информация за старото име на съответното ЮЛ.

Специално за Административен съд – Ямбол внедереният софтуерен модул осигурява възможност за съхраняване в електронната папка на съответното дело на файл за всяка генерирана в Word-html формат призовка /съобщение/ писмо, включително и направените към нея допълнения. Файлът се записва в папката, указана в параметъра. Ако избрана призовка /съобщение/ писмо бъде изтрита от базата данни, се извършва проверка, има ли съхранен файл в електронната папка и ако има такъв, той също се изтрива. В диалоговия прозорец за изготвяне на "Призовки /съобщения/ уведомявания" е добавен нов бутон "Показване", чрез който се визуализира съхранения в електронната папка документ за избраната призовка /съобщение/ писмо.

Осигурена е възможност при всички видове уведомявания на страна от заседание, да се използва и "Чуждестранен адрес". При изготвяне на призовка /съобщение след отбелязване на начин на изпращане "С електронна поща", статусът на документа се променя на "Изпратен(а, о) по електр.поща" и не се определя "Призовкар". При подготовка на "Разходен касов ордер с разписка", "Разходен касов ордер" и "Служебна бележка възнагр." преди отпечатване датата на събитието, се извежда информация за вида на заседанието или съдебния акт, във връзка с което е изготвен документа.

В диалоговия прозорец "Електронна папка" е добавен нов бутон "Призовки/Съобщения", който се активира след избор на конкретно събитие от списъка. Има нов режим, които осигурява възможност за избор на случаен принцип на 3 съдебни акта, измежду постановени от съдията за посочения период. Режимът е достъпен за потребител с длъжност "Администратор" или за всеки потребител с право за работа с меню "Администратор" и включени функции за "Справки". Промените са много на брой и безспорно надграждането на информационната система ще улесни работата на съдиите и съдебните служители, както и ще подобри обслужването на гражданите.