1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Как информационната система може да окаже влияние върху подобряването на съдебния процес в Административен съд – Ямбол?

Размер на текста:

 

 opak

Изследването, анализът и оценката на информационната система в Административен съд Ямбол е една от дейностите по проект „Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд - Ямбол” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.5.„Прозрачна и ефективна съдебна система” Бюджетна линия BG051PO002/12/1.5-04 Договор за безвъзмездна помощ № 12-15-2/11.10.2012 г. Анализът е извършен от специализиран експертен екип. На основата на целите и задачите на изследването, както и на основа на получените резултати от обработка на данните в анкетните карти и обработката на информация от вторични източници, са направени изводи и препоръки, които да подпомогнат ръководството на съда, както и всички съдии и съдебни служители в него. За реализацията на изследването беше подготвена анкетна карта, съдържаща 25 разнообразни въпроса с над 250 възможни и насочващи отговори, с предвидена възможност към повечето от въпросите да се приложи и собствено мнение на анкетираните. Обработката на данните е извършена със специализиран софтуер и компютърни програми, даващи възможност да се получат едномерни и двумерни статистически таблици, отразяващи освен основните резултати от проучването, а така също и други специфични коефициенти, които са взети предвид при подготовката на анализа.

В резюме резултатите от анализа са показателни и сочат, че за информационната система на АС – Ямбол говори фактът, доколко тя е допринесла за популяризирането на дейността на съда сред населението. На въпрос към анкетираните, дали знаят за Административния съд и къде се намира той, около 60% отговарят утвърдително, което е много добър показател. Около 30% от анкетираните или не знаят къде е, или се колебаят, но имат идея как да го намерят и да го използват, ако им се наложи. Тези отговори показват, че има място за работа по частта от Информационната система на съда по отношение на връзката й с гражданското общество и институциите.

За да се събере информация за целите на изследването в частта за ефикасността на Информационната система на Административния съд в Ямбол, е потърсен отговор и на въпроса, доколко хората знаят и се ориентират, какви длъжностни лица работят в този съд. Това до голяма степен е свързано и с извеждане от анонимност на длъжностните лица, които решават съдебните спорове, както и с прозрачността в работата на съда и повишаване на доверието в институцията – все неща, пряко свързани с функциониране на информационната система на съда. Видно от разпределението на отговорите, около 85% се ориентират правилно и точно, като отговарят утвърдително, което е много добър показател. Само около 15 % от анкетираните не са могли да преценят специфичната разлика във функциите на Административния съд, като включват в щатния персонал прокурори, адвокати, съдебни заседатели или следователи.

Относно информационната система на Адм.съд – Ямбол като част от цялостното електронно правосъдие, в представите на анкетираните за електронното правителство и електронното управление се открояват очаквани положителни промени и нагласи. Веднага обаче, анкетираните констатират и отбелязват, че независимо от факта за доброто състояние на информационните системи на съдебната власт, тези нформационни системи на органите на съдебната власт не осигуряват възможност на гражданите и юридическите лица за упражняване на процесуални права в електронна форма. Това показва адекватно разбиране на гражданите за улесненията, които ще получат в процеса на преминаване към електронно управление и електронно правосъдие. Изводът се допълва и от мнението на анкетираните, че България не изпълнява препоръките на Европейската комисия в мониторинговите доклади в частта "Електронното правосъдие", а също и че наличните информационни системи на органите на съдебната власт не позволяват на гражданите и юридическите лица да упражняват процесуалните си права в електронна форма. Тези становища се подкрепят общо от около 65% от анкетираните. Препоръките и предложенията на анкетираните най-добре се характеризират със следните изразени мнения в анкетата:

• Информационните системи не позволяват извършването на удостоверителни изявления от органите на съдебната власт – 10.93 % от анкетираните.

• Вътрешната организация на работата с електронни дела не е обезпечена.

• Електронното правосъдие в България е аналогично с това в европейските държави, но е необходимо надграждане на информационните системи на органите на съдебната власт.

• Като цяло нагласата на гражданите към Информационните системи на съдебната власт и конкретно към информационната система на Административен съд – Ямбол е положителна. Тези резултати от изследването всъщност показват, че целта на проекта по ОПАК, по който Административен съд – Ямбол работи, е правилно поставена, а именно: надграждане на информационната система на съда.

Как информационната система може да окаже своето влияние в подобряването на съдебния процес в АС – Ямбол? Най-голям процент от анкетираните граждани категорично са посочили следните възможностите, осигурявани от информационната система: за електронно проследяване на цялата информация по делото, възможност за лесно намиране на конкретен документ, контролиран достъп до информацията, възможност за ускоряване на работата на съда, включително и на архивната дейност.

Ръководството на съда ще се съобрази с препоръките на гражданите, дадени в анкетното проучване. Още повече, че с изпълнението на настоящия проект „Постигане на пълна публичност и прозрачност в работата на съда” по Оперативна програма „Административен капацитет” се дава възможност съдът да реши специфичната си нужда от надграждане на информационната система. Това няма как да не улесни гражданите, институциите, адвокатите и бизнеса в достъпа им до съдебните актове и цялостната дейност на съда. Ще се осъществи и по-лесна и по-бърза обратна връзка с тях. С надграждането и усъвършенстването на информационната система съдът ще постигне очакваната пълна публичност и прозрачност в работата си, което пък съвпада с една от стратегическите цели на ОПАК.

След този анализ, до края на 2013 г., следва внедряване на софтуерен продукт за надграждане и усъвършенстване на информационната система за пълен достъп до съдебните актове.

Тази публикация е финансирана по проект "Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд – Ямбол". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.