1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

С помощта на ОПАК е внедрен нов софтуерен модул за надграждане на информационната система на Административен съд – Ямбол

Размер на текста:

 opak

Надграждането на информационната система за пълен достъп до съдебните актове на Административен съд Ямбол е една от най-важните дейности от проект "Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд - Ямбол" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" Приоритетна ос І "Добро управление", Подприоритет 1.5.„Прозрачна и ефективна съдебна система” Бюджетна линия BG051PO002/12/1.5-04 Договор за безвъзмездна помощ № 12-15-2/11.10.2012 г. Дейността беше извършена от специализиран експертен екип на "Информационно обслужване" АД, клон Варна. На 28 ноември 2014 г. представител на дружеството предаде инсталационния пакет на уеб базираното приложение за осигуряване на достъп през Интернет на външни, неоторизирани потребители (клиенти) до публичната част от данните за съдебните дела на Административен съд – Ямбол, както и инструкцията за инсталация на уеб базираното приложение. Същия ден бяха извършени и тестове, за да се провери изпълнението на всички критерии, заложени в техническото предложение на изпълнителите на дейността "Информационно обслужване" АД, клон Варна.

Надградената информационна система на Административен съд – Ямбол вече има потребителски интерфейс за въвеждане от потребителя на вид, номер и година на дело или входящ номер и година на документ, внесен в съда. Търсенето на информация в базата данни може да става по въведени от потребителя вид, номер и година на дело. Възможно е и търсене в базата данни по въведени от потребителя входящ номер и година на документ.

Изпълнителите на дейността са направили ограничен достъп до дела, маркирани в деловодната система с атрибут "Дело с ограничен достъп". Така не се генерира справка за дело и се извежда съобщение "Делото е с ограничен достъп". Освен това може да се генерира справка в html-формат за търсенето дело, респективно на документ със заличени лични данни на физически лица: ЕГН заменено със символен низ "**********", имената на физически лица, регистрирани в деловодната система като участници в съответния съдебен процес заменени с инициали, заличени адреси на физически лица, регистрирани в деловодната система като участници в съответния съдебен процес.

Съдържанието на справката за съответното дело извежда се информация за: Номер и година на образуване на делото, предмет на съдебния спор, страни по делото, насрочени заседания, проведени открити съдебни заседания. Не се извежда информация в пълен обхват за съдебни заседания, маркирани в деловодната система с атрибут "Разглеждане при закрити врата".

В справката за постановените съдебни актове не се извежда диспозитив, ако съответният съдебен акт е маркиран в деловодната система с атрибут "Не подлежи на публикуване в Интернет". Видими са документи, внесени в съда от страните в хода на съдебното производство, включително документи за обжалване на съдебни актове.

Новият софтуерен модул извежда информация и за изпращане на делото на други съдебни инстанции, включително във връзка с обжалване, както и за връщане с резултат от обжалването.

Възможни са и линкове към документи от електронните папки на делата – протоколи от открити съдебни заседания и постановени съдебни актове, ако за съответното заседание/съдебен акт в електронната папка има наличен документ в html-формат с обезличен текст, заседанието не е маркирано с атрибут "Разглеждане при закрити врата", съдебният акт не е маркиран с атрибут "Не подлежи на публикуване в Интернет". Не се извежда информация за съдия-докладчик по съответното дело и съдебен състав, разглеждал делото в закрито или открито съдебно заседание.

Съдържанието на справка за документ, внесен в съда за образуване на дело извежда се информация за: Входящ номер и година на документа, страни по делата, разпореждания по документа – включително образуване на дело с данни за вид, номер и година на новообразуваното дело, документи, внесени в съда от страните, включително документи за обжалване на разпореждания по документа, както и информация за изпращане на документа на други съдебни инстанции във връзка с обжалване и връщане с резултат от обжалването.

В съдържанието на справка за документ, внесен в съда в хода на съдебното производство, включително за обжалване на съдебни актове, се извежда информация за: Вид, номер и година на делото, по което е внесен документа, входящ номер и година на документа, подател, респективно жалбоподател, както и комуникация по защитен протокол (https).

Уеб базираното приложение за осигуряване на достъп през Интернет на външни, неоторизирани потребители (клиенти) до публичната част от данните за съдебните дела на Административен съд – Ямбол ще се ползва от началото на месец януари, заедно с обновения интернет-сайт на съда.

С така надградената и усъвършенствана информационна система Административен съд – Ямбол ще постигне очакваната пълна публичност и прозрачност в работата си. Софтуерът е изработен във връзка с изпълнение на договор № 12-15-2/11.10.2012 г. между Административен съд – Ямбол и ОПАК и договор № 12-15-2/8 от 07.08.2013 г. между Административен съд – Ямбол и "Информационно обслужване" АД клон Варна, изпълнител на дейност 6 "Надграждане информационната система за пълен достъп до съдебните актове на Административен съд – Ямбол" по проект "Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд – Ямбол", финансиран по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ.

           

Тази публикация е финансирана по проект "Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд – Ямбол". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.