1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административен съд – Ямбол отмени заповед, с която е отказана целева помощ за отопление

Размер на текста:

Състав на Административен съд – Ямбол отмени Заповед на директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Ямбол, с която на гражданин е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2012/2013 г. Съставът на Административния съд, разглеждал делото, счита че заповедта следва да бъде отменена като незаконосъобразна, защото е издадена при допуснати съществени нарушения на производствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби и при несъответствие с целта на закона.

В жалбата до съда се твърди, че заповедта, с която му е отказана помощта, е незаконосъобразна, защото не са спазени изискванията за връчване на уведомленията и не е дадена възможност за анкетиране.

В хода на делото административните съдии установиха, че при постановяване на заповедта си, административният орган не е разгледал молбата на гражданина по същество, а е отказал отпускане на помощ за отопление единствено, защото лицето временно не е намерено на постоянния си адрес, не се е явило за справка в дирекция “Социално подпомагане” и не е извършена социална анкета.

В мотивите си за отмяна на заповедта, с която е отказана помощ за отопление, съдът посочва още, че по силата на чл.13 от Закона за социално подпомагане, социални помощи се отпускат въз основа на молба-декларация, подадена от нуждаещия се, със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или от упълномощено от него длъжностно лице, след преценка на всички данни и обстоятелства, констатирани със социална анкета, като отказът за отпускане на социални помощи задължително се мотивира.

В съдебното решение е посочено, че преписката се изпраща на директора на Дирекция "Социално подпомагане" за решаването й по същество като се имат предвид задължителните указания на съда, дадени в мотивите на решението.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от получаване на съобщението.