1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

ОПАК помага на Административен съд – Ямбол да постигне пълна публичност и прозрачност в работата си

Размер на текста:

 

 

ОПАК помага на Административен съд – Ямбол да постигне пълна публичност и прозрачност в работата си

 

Административен съд – Ямбол е създаден преди малко повече от пет години – време, през което бяха положени усилия за осигуряване на техника, за популяризиране на възможностите на административното правосъдие, за осигуряване на качествено административно обслужване на гражданите, за изграждане на информационната система в съда. Основите за нормално функциониране на съдебната институция бяха поставени, но пет години по-късно, за всички е ясно, че има нужда от реформа, чиято основна цел е повишаване на ефективността и ефикасността в работата на Административен съд - Ямбол. Точно поради тази причина и с тази основна цел беше разработен проекта "Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд – Ямбол", а Управителният орган на Оперативна програма «Административен капацитет» гласува доверие на съда като разреши финасирането. Съфинансирането е от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Финансирайки проекта ни, ОПАК ни дава възможност да решим специфичната си нужда от надграждане на информационната система. Това от своя страна ще улесни гражданите, институциите, адвокатите, бизнеса в достъпа им до съдебните актове и цялостната дейност на съда, ще се осъществи по-лесна и по-бърза обратна връзка с тях. С надграждането и усъвършенстването на информационната система ще постигнем пълна прозрачност и отчетност в работата си, а това е и една от стратегическите цели на ОПАК.

С изпълнението на проекта "Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд – Ямбол", стартирал на 11.10.2012 г. очакваме, че съдът ще изпълни и целта на ОПАК по подприоритет 1.5. – "Повишаване на доверието на гражданите и бизнеса в съдебната система и подобряване на организацията на работните процеси в нея". Това е така, защото реализирайки набелязаните дейности, подчинени на общата цел, организацията на работа в Административен съд – Ямбол ще се подобри, ще се повиши и ефективността от цялостната дейност. Специфичните цели в проекта също са насочени към подобряване организацията на работните процеси в съда, повишаване на ефективността, осигуряване на публичност и прозрачност в работата на съда, повишаване професионалната компетентност на съдиите и на съдебните служителите, повишаване информираността на гражданите и институциите относно административното правосъдие. Всички тези цели, които сме си поставили, са в синхрон и с препоръките в Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета, относно напредъка на България от 20.07.2011 г.

Катя Няголова

Ръководител на проект 12-15-2/11.10.2012 г.