1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Ямболският административен съд остави без разглеждане жалбата против "синя зона" в града

Размер на текста:

Административен съд – Ямбол остави без разглеждане жалбата против решението Общинския съвет за определяне на "Синя зона" в града. В Определението на съда са посочени и мотивите за прекратяване на производството по административното дело.

Съдът посочва, че решенията на общинския съвет могат да се оспорват от активно легитимирани субекти - кметът на общината, областният управител и прокурора по чл. 16 от АПК. Винаги, когато юридическо лице или гражданин оспорват решение на общинския съвет пред съда, следва да докажат правен интерес. Такъв правен интерес обаче не може да се извлече от твърдението на жалбоподателя, че е жител на община Ямбол и притежава МПС, което паркира в района на т.нар "синя зона". Нито един закон на страната не гарантира и не защитава правото на водач на моторно превозно средство винаги да може да паркира МПС когато, където и за колкото време поиска. Това става по правила и на места, посочени в ЗДП или в общински наредби, а в случая и в решение на общинския съвет. Общината е собственик на улиците и площадите и е нейно право чрез органа на самоуправление да определи режим на кратковременно паркиране, т.е. режима на възмездно и кратковременно ползване на нейната собственост. А контролът за законосъобразност е възложен на посочените по-горе правни субекти - кметът на общината, областният управител и прокурора по чл. 16 от АПК. След като режимът на ползване не накърнява някакво гарантирано от закон право на друг правен субект, в случая на жалбоподателя, не е налице правен интерес от оспорването. Не може да се приеме, че непосредствено засегнатият личен интерес за жалбоподателя произтича и от обстоятелството, че жалбоподателят е регистрирал МПС на територията на общината.Същият няма задължение да паркира личния си автомобил единствено и само на местата, посочени в т.1 от решението на общинския съвет. Правният интерес на жалбоподателя от оспорване на това решение следва да произтича от факта, че поради някакво лично негово качество или фактическо положение, в което той лично се намира, решението на общинския съвет го поставя в положение, различно от това на всички останали правни субекти, за които решението ще има правно действие.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.