1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Оспориха актове на РДНСК за строеж на фотоволтаични централи в Ямболско

Размер на текста:

В Административен съд – Ямбол са постъпили общо осем жалби от различни дружества, с които се оспорват заповеди, издадени от Началника на Регионален отдел за национален строителен контрол – гр. Ямбол към РДНСК-Югоизточен район. С атакуваните заповеди административният орган е оттеглил, на основание чл. 91, ал. 1 от АПК, издадените от него разрешения за ползване на фотоволтаични електроцентрали в землищата на общините Ямбол и Тунджа.

 

С подадените жалби се иска отмяната на съответната заповед, поради нейната незаконосъобразност като постановена в нарушение на изискванията за законосъобразност на административния акт - неспазване на установената форма, противоречие с материалния закон, съществено нарушение на административнопроизводствените правила, несъответствие с целта на закона. С две от жалбите се претендира и обявяване нищожността на заповедите.

По всички жалби са образувани административни дела. Две от жалбите са оставени без движение, като е определен срок за отстраняване на констатираните нередовности. Две от делата са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.09.2012 г. от 10:00 часа, а по останалите четири жалби предстои насрочване.