1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Ямболският административен съд наложи глоба от 5000 лева на търговско дружество

Размер на текста:

Имуществена санкция в размер на пет хиляди лева наложи Ямболският административен съд на ЕООД "Бъдеще за всички" - Ямбол. Производството беше образувано по предложение на Окръжна прокуратура, обосновано на това че, юридическото лице е получило неправомерна облага с имуществен характер. /Съгласно разпоредбата на чл.83а от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, юридическо лице носи административно–наказателна отговорност, когато се е обогатило или е могло да се обогати в резултат на извършено престъпление от кръга на посочените в чл.83а ал.1 от ЗАНН и престъплението е извършено от някое от лицата изброени в т.1-4 на ал.1 на цитираната правна норма./

В хода на делото съдебният състав счете, че в случая законовите предпоставки за налагане на имуществена санкция са налице. "Бъдеще за всички" ЕООД е търговско дружество и по смисъла на Търговския закон е юридическо лице. Видно от представените удостоверения от търговския регистър за периода 25.04.2008 год. - 28.07.2009 год. същото се е представлявало от едноличния собственик на капитала К.Ж., а от 28.07.2009 год. до 11.08.2009 год. той е прехвърлил представителните функции на трето лице, но е останал едноличен собственик. К.Ж. е осъден с влязла в сила присъда като е признат за виновен по едно от изброените в чл.83а ал.1 от Наказателния кодекс престъпление. През периода, посочен във влязлата в сила присъда, К.Ж. е бил лице, овластено да взема решения от името на юридическото лице и е представлявало същото. Видно от представените договори за потребителски кредити за този период, като кредитор е посочено търговското дружество "Бъдеще за всички" ЕООД, като лихвите по тези кредити са уговаряни в полза на дружеството. Поради това съдебният състав по делото счете, че юридическото лице е получило неправомерна облага и безспорно е налице връзка между извършителя на престъпното деяние и юридическото лице и между престъпното деяние и облагата на това юридическо лице.

Решението на Административен съд – Ямбол за налагане на имуществена санкция в размер на 5000 лева не беше обжалвано пред Върховния административен съд и влезе в сила от 19 юли, т.г.