1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Организация на работата в Административен съд – Ямбол по време на съдебната ваканция

Размер на текста:

Заповед за организация на работата по време на съдебната ваканция в Административен съд – Ямбол издаде председателят Диана Петкова. Според заповедта, от 15 юли до 1 септември ще се насрочват и разглеждат открити и закрити съдебни заседания по чл.75 и чл.121 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/, по чл. 60, чл.166, чл.197 и чл.250 от Административно-процесиалния кодекс /АПК/ и други дела, за които по закон е предвидено произнасянето в срок, по-малък от един месец.

Образуваните през периода съдебни дела се разпределят между административните съдии, които не са в платен годишен отпуск или в отпуск, поради временна нетрудоспособност. Касационните дела се образуват от председателя на съда /при отсъствие от зам. председателя/, който определя съдията докладчик чрез системата за електронно разпределение на принципа на случайния избор. Съдиите излизат в отпуск по предварително съгласуван график и след изготвяне на съдебните актове, предадени в служба “Деловодство”. В изпълнение на заповедта на г-жа Петкова по време на цялата съдебна ваканция в канцеларията на Административния съд е създадена организация за бързо и качествено обслужване на гражданите.

Пълният текст на заповедтта ще намерите на интернет-страницата на Административен съд – Ямбол, раздел “Съобщения”.