1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Административният съд отмени Наредбата за местните такси и цените на услугите в Ямбол

Размер на текста:

Тричленен състав на Ямболския административен съд отмени Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, приета с Решение на Общински съвет на 15.02.2008г. /изменена с протокол VІ/13.03.2008г; протокол VІІІ/19.05.2008г. и с решение № ХХІХ-8/19.12.2009г./ Делото беше образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел "Гражданска инициатива "Справедливост" – гр.София, с която се искаше отмяна на подзаконовия нормативен акт. Като страни в производството са конституирани Сдружение с нестопанска цел "Гражданска инициатива "Справедливост" – гр.София, чрез председателя на УС Иван Груйкин – оспорващ, а ответник е Общински съвет – Ямбол.

В мотивите на решението на Административен съд – Ямбол е посочено че, макар и издадена от компетентен орган и при спазване на необходимата форма, оспорената наредба е приета при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Съгласно чл.77 от АПК, компетентният орган издава нормативния административен акт след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. Освен това, преди внасяне на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентен орган, съставителят на проекта е задължен да го публикува на интернет страницата на съответната институция, заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко в 14 –дневен срок за предложения и становища. Едва след изпълнение на това задължение проектът се внася за приемане от овластения орган. По делото липсват каквито и да са доказателства ответникът да е изпълнил тази процедура. Още повече, че с Определение № 106/08.03.2012г. съдът даде изрични указания на ответника.

Предвид допуснатото съществено нарушение на административно-производствените правила, което води до незаконосъобразност на оспорения подзаконов нормативен административен акт, Административен съд – Ямбол реши да отмени Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

След влизането му в сила решението да се обнародва, по начина по който е бил обнародван акта, съгласно чл.194 АПК.

/Пълният текст на Решението по Административно дело № 8 можете да намерите в сайта на Административен съд – Ямбол/.