1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Информация за извършена тематична проверка в Административен съд Ямбол

Размер на текста:

В изпълнение на Заповед № ЛС-04-568/ 12.06.2008г. на Министъра на правосъдието и на т.2, раздел 1.Б. от утвърдения План за дейността на Инспектората на министъра на правосъдието за периода от 01.01.2008г. до 30.06.2008г., беше извършена планова тематична проверка по мониторинг на АПК в частта съдебно производство, приложно поле на административното правораздаване - анализ на практиката за периода 01.03 - 31.12.2007г. в Административен съд гр. Ямбол, съобразно приетите критерии.

Проверката се извърши от инспектор Катя Чирипова през периода 16.06 - 20.06.2008г.

Обект на проверката бяха образуваните в АС-Ямбол административни дела по постъпили оспорвания (жалби, искови молби, протести) за периода 01.03-31.12.2007г. Проверката включи деловодната информация, съдържаща данни, свързани с обхвата на проверката и избраните на случаен принцип административни дела.

Констатациите на проверяващия инспектор са отразени в изпратения доклад, от който е видно следното:

Принципът на случайно разпределение на административните дела е важен антикорупционен и като такъв действа без изключение в Административен - Ямбол. Със Заповед от 01.03.2007 г. Председателят на съда е разпоредил, разпределението на делата между съставите да се извършва на принципа на случайния избор, чрез електронно разпределение - съдията докладчик се определя съобразно поредността на постъпване на оспорванията в съда

На основание чл. 157, ал. 2 АПК, препис-извлечение от заповедта е поставена на таблото за обяви на съда за публично оповестяване, с което се гарантира приложението на принципа за прозрачност в работата на съда.

Съдията-докладчик се произнася с разпореждане по насрочване на делото или оставянето му без движение. Възприета е задължителна форма за изготвяне на разпореждането, съдържащо всички необходими реквизити за валидно постановен съдебен акт.

Делата се насрочват и отлагат в по-кратки от определените в АПК срокове.

Недопустимостта се установява мотивирано и законосъобразно.

В изпълнение нормативните изисквания на новите разпоредби -чл. 58а и чл. 586 от ПСАРОАВАС, от 01.04.2008г. всички постановени актове — решения и определения по административни и касационни дела, се обявяват с мотивите в регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК осигурява публичност и право на достъп на всеки до съдебните решения, при спазване на посочените законови изисквания, както и прозрачност в дейността на съда по административното правораздаване.

В изпълнение дадените указания с писмо № 11-05-11/107/ от 21.03.2008г. на Министерството на правосъдието и изпратения с него проект на ВЪПРОСНИК, в Административен съд - Ямбол са приети "Процедури за вътрешен мониторинг", които показват във всеки един етап от прилагането му дали всички ресурси са мобилизирани, в изпълнение на планираните дейности, с цел постигане на очакваните резултати.

По критериите за бързина на административните и съдебни производства - всички визирани законови срокове са спазени.

Като основен извод е констатирано, че правораздаването в Административенсъд -Ямбол е на високо професионално ниво. Всички визирани законови срокове по критериите за мониторинг по АПК са спазени.