1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Статии

Брой 16 на бюлетин "Правослужител" на НССС

Размер на текста:

logo

В Административен съд - Ямбол има разработена стратегия и съответно мониторинг за управление на човешките ресурси, утвърдени със Заповед №186/09.10.2008г. на Председателя на съда. Стратегията е насочена както към ефективното управление на основния капитал на съдебната администрация, така и като въздействие и резултат и към външната среда, а именно: удовлетвореност на гражданите от административното обслужване. Стратегията обхваща периода 2008 – 2010 година. Основната и най-важна цел на така разработената Стратегия е откриването, развитието и запазването на най- подходящите служители за работа в Административен съд-Ямбол както в полза на обществения интерес, така и за издигане престижа на съдебната система като цяло. В тази стратегия управлението на човешките ресурси се разглежда като стратегически и последователен подход на целенасочено въздействие върху служителите с цел повишаване на ефективността от работата им за постигане на поставените пред администрацията цели. Стратегията е разработена с разбирането за спецификата на управлението на човешките ресурси, основана на визия за хората, работещи в администрацията като:

- личности с възможности за развитие;

- отделни личности със свои индивидуалност, знания, опит, ниво на компетентност, потребности, интереси, мотивация;

- индивидуални възприятия по отношение на заемана позиция, влаган труд, работна среда и механизми на управление.

Управлението на човешките ресурси в Административен съд – Ямбол е един непрекъснат и целенасочен процес за подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение, мотивиране и развитие с цел ефективно изпълнение на организационните цели. Този процес трябва да бъде съпроводен с усъвършенстване на работната среда и условия на труд, които да гарантират сигурност на работното място на служителите; добро възнаграждение, адекватно на постигнатите резултати; възможност за обучение и развитие, и най-вече добри служебни и човешки взаимоотношения. Изграждането на взаимоотношения, които се базират на ценности като честност, справедливост и доверие е елемент от една нова управленска култура, която служителите в съда непрекъснато усъвършенстват. Ефективното управление на човешките ресурси се характеризира с дисциплина на изпълнението, компетентност, бързо и във възможно най-кратък срок обслужване на граждани. За проследяване изпълнението на заложените в Стратегията мерки в Административен съд – Ямбол е въведена и система за мониторинг за управление на човешките ресурси, в която са изведени основните показатели, а именно – за оценка на изпълнението и за оценка на резултата. Системата за мониторинг представлява съвкупност от данни за отчитане на резултатите и анализ на изпълнението на приоритетите и целите на Стратегията за управление на човешките ресурси в съда посредством измерване на основните критерии за изпълнение. Целта на мониторинга е набиране на достоверна информация за състоянието на управлението на човешките ресурси в съдебната администрация, проследяване и анализиране основните критерии за изпълнение на Стратегията, идентифициране на проблемните области и формиране на конкретни и целенасочени препоръки за подобряване дейността на служителите.

Тъй като непрекъснато сме изправени пред различни видове рискове, които могат да повлияят върху постигането на целите в Административен съд Ямбол има разписана и съответно утвърдена от Председателя на съда стратегия за управлението на риска. С оглед спецификата работата на съда, Адм.съд-Ямбол използва стандартен подход за управление на риска. Този стандартен подход при управление на риска се състои от четири основни стъпки – създадени са условия за управление на риска, определяне на рисковите области, оценка и реакция на идентифицираните рискове и мониторинг и проследяване на процеса по управление на риска. Благодарение на този процес на управление на риска са въведени и необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете в съда до едно приемливо равнище.