1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Насрочени заседания

Размер на текста:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ
Справка за насрочени дела
за периода от 19.8.2019г. до 31.12.2019г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникСъдия - докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1 Административно дело No 201/2019, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД-ГР.ЕЛХОВО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
4.9.2019 9:30
2 Административно дело No 233/2019, IV състав КСО С.Т.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.СЛИВЕН Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
4.9.2019 10:00
3 Административно дело No 276/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.Д.Г. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
4.9.2019 10:00
4 Административно дело No 279/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Н.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
4.9.2019 11:00
5 Административно дело No 136/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.И.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
9.9.2019 9:00
6 Административно дело No 191/2019, I състав Закон за социално подпомагане Р.К.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
9.9.2019 9:15
7 Административно дело No 179/2019, I състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица С.Д.П. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП-ГР.БУРГАС Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
9.9.2019 9:30
8 Административно дело No 147/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ТЕТБРЮЛЕ 2 ООД ЗАМ.МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА-РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРЧР-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
9.9.2019 9:45
9 Административно дело No 258/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Г.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
9.9.2019 10:00
10 Административно дело No 262/2019, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Н.Д. ПЕТЯ ФЕДЕВА ПЕТКОВА-ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ УКОРС ПРИ ОБЩИНА БУРГАС Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
9.9.2019 10:15
11 Административно дело No 197/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА СТРАЛДЖА-ГР.СТРАЛДЖА НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.9.2019 9:30
12 Административно дело No 190/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ПЕЛИКАН АГРО ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.9.2019 10:00
13 Административно дело No 260/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.П.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.9.2019 10:00
14 Административно дело No 149/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.И.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.9.2019 10:30
15 Административно дело No 213/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ ЕООД ЗАМ.МИНИСТЪРА НА МТСП-РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 В МТСП Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.9.2019 10:30
16 Административно дело No 225/2019, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС Н.К.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.9.2019 10:30
17 Административно дело No 127/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.Н.,
С.И.М.,
П.Й.Б.,
З.М.С.,
Д.С.Ч.,
Р.А.С.,
С.П.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.9.2019 11:00
18 Административно дело No 263/2019, V състав ДОПК МУЛТИФАРМ 09 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.9.2019 11:00
19 Административно дело No 268/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.С.,
И.Д.С.
ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
11.9.2019 10:00
20 Административно дело No 278/2019, VI състав Закон за държавния служител М.Н.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
11.9.2019 10:00
21 КАНД No 89/2019, II състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР.СОФИЯ ЕТ А.-Ж.В. Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.9.2019 9:00
22 КАНД No 90/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
12.9.2019 9:00
23 КАНД No 93/2019, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” П.Д.П. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА, ТУ-БУРГАС-ГР.БУРГАС Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.9.2019 9:00
24 КАНД No 96/2019, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА, ТУ-БУРГАС-ГР.БУРГАС ИМ ПЕТРОЛИУМ-ЯМБОЛ ЕООД Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.9.2019 9:00
25 КАНД No 97/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.П.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.9.2019 9:00
26 КАНД No 98/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.9.2019 9:00
27 Административно дело No 275/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави АНА САРАКОСТОВА-ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЕЛХОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
12.9.2019 9:30
28 Административно дело No 214/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност 04 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
12.9.2019 10:00
29 Административно дело No 219/2019, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.К.А. ЗАМ.ДИРЕКТОР ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
12.9.2019 10:00
30 Административно дело No 240/2019, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР.ХАСКОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
12.9.2019 10:30
31 Административно дело No 254/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.П. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
12.9.2019 10:30
32 Административно дело No 261/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Д.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
12.9.2019 11:00
33 Административно дело No 56/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ К.Ф. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
13.9.2019 9:30
34 Административно дело No 252/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.П.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
13.9.2019 9:45
35 Административно дело No 245/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОТП ЛИЗИНГ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
13.9.2019 10:00
36 Административно дело No 249/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ЕС ЕР ЛИЗИНГ ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
13.9.2019 10:30
37 Административно дело No 195/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
13.9.2019 11:00
38 Административно дело No 199/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
13.9.2019 11:15
39 Административно дело No 130/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.П.К.,
Т.Х.Я.
ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
13.9.2019 11:30
40 Административно дело No 178/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ В.Я.В. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
16.9.2019 9:00
41 Административно дело No 253/2019, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.Ц.Н. НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
16.9.2019 9:15
42 Административно дело No 248/2019, I състав Закон за местните данъци и такси Д.З.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
16.9.2019 9:30
43 Административно дело No 280/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕВРОКАМ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
16.9.2019 9:45
44 Административно дело No 295/2018, II състав Закон за данък върху добавената стойност СЪНДАЙЛ УАЙНЪРИ ЛТД ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.9.2019 9:30
45 Административно дело No 239/2019, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.9.2019 9:30
46 Административно дело No 192/2019, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Щ.Р. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.9.2019 10:00
47 Административно дело No 132/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. РИВЪРС ИНВЕСТ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.9.2019 10:30
48 Административно дело No 264/2019, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЛАНД БИО ООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.9.2019 11:00
49 Административно дело No 274/2019, III състав КСО П.П.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
18.9.2019 11:00
50 КАНД No 88/2019, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
19.9.2019 9:00
51 КАНД No 91/2019, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА, ТУ-БУРГАС-ГР.БУРГАС Ф.А.Х. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
19.9.2019 9:00
52 КАНД No 92/2019, I състав ЗАНН: МВР А.Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
19.9.2019 9:00
53 КАНД No 94/2019, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” И.Н.Г. МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
19.9.2019 9:00
54 КАНД No 95/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.9.2019 9:00
55 КАНД No 99/2019, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ГР.БУРГАС Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.9.2019 9:00
56 КАНД No 100/2019, I състав Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО С.К.Ж. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.9.2019 9:00
57 КАНД No 102/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
19.9.2019 9:00
58 КАНД No 103/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.9.2019 9:00
59 КАНД No 104/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Д.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
19.9.2019 9:00
60 КАНД No 105/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
19.9.2019 9:00
61 КАНД No 107/2019, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ГР.БУРГАС Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.9.2019 9:00
62 КАНД No 108/2019, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” Р.В.В. ТД "ЮЖНА МОРСКА" ГР.БУРГАС ПРИ АГЕНЦИЯ " МИТНИЦИ" Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
19.9.2019 9:00
63 Административно дело No 226/2019, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.СТРАЛДЖА Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
19.9.2019 9:30
64 Административно дело No 227/2019, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
19.9.2019 9:30
65 Административно дело No 228/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
19.9.2019 9:30
66 Административно дело No 148/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ИНТЕРАГРО СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
24.9.2019 10:00
67 Административно дело No 265/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.Д.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
24.9.2019 10:00
68 Административно дело No 273/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР.СОФИЯ НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
24.9.2019 10:30
69 Административно дело No 291/2019, IV състав КСО Д.Д.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
24.9.2019 11:00
70 КАНД No 112/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
26.9.2019 9:00
71 Административно дело No 293/2019, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.К.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
27.9.2019 9:30
72 КАНД No 113/2019, IV състав Възобновяване на КАНД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЕЛХОВО М.А.,
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА-ГР.БУРГАС
Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
3.10.2019 9:00
73 КАНД No 114/2019, I състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС ГЕЯКОМ ЕООД-ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
3.10.2019 9:00
74 КАНД No 115/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Г.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
3.10.2019 9:00
75 КАНД No 116/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.И.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА
3.10.2019 9:00
76 КАНД No 117/2019, I състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-ГР.СОФИЯ С.Й.Р. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
3.10.2019 9:00
77 КАНД No 118/2019, I състав ЗАНН: ИААА Е.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
3.10.2019 9:00
78 Административно дело No 272/2019, V състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Д.А.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
8.10.2019 10:30
79 Административно дело No 297/2019, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Г.Г. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
8.10.2019 10:30
80 Административно дело No 100/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Е.-П.-Е.С.-Г..Б. ОБЩИНА ПРИМОРСКО-ГР.ПРИМОРСКО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ПРИМОРСКО
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
9.10.2019 10:00
81 Административно дело No 251/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси АФАТСУ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
9.10.2019 10:00
82 Административно дело No 256/2019, VI състав Закон за държавния служител Г.П.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
9.10.2019 10:30
83 Административно дело No 270/2019, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи К.С.Д. ДИРЕКТОРА НА РЕГ.ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-ЕЛХОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
9.10.2019 10:30
84 Административно дело No 281/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕВРОКАМ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
9.10.2019 11:00
85 Административно дело No 292/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.И.К. ДИРЕКТОР НА ПОДЕЛЕНИЕ СОЦ.БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ В СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
9.10.2019 11:00
86 КАНД No 101/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
10.10.2019 9:00
87 КАНД No 106/2019, II състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ-ГР. СОФИЯ Е.А.А. Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
10.10.2019 9:00
88 КАНД No 109/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
10.10.2019 9:00
89 КАНД No 110/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Е.Р.Е. Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
10.10.2019 9:00
90 КАНД No 111/2019, II състав ЗАНН: НАП НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ - ГР.БУРГАС Р.Т.К. Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
10.10.2019 9:00
91 КАНД No 119/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА
10.10.2019 9:00
92 Административно дело No 296/2019, VI състав ДОПК Е.В.И.- КАЦАРОВИ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.10.2019 10:00
93 Административно дело No 298/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Г.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.10.2019 10:00
94 Административно дело No 300/2019, VI състав ДОПК МИНАС-М ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ
23.10.2019 10:30