1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Указания за ползване на справките

Размер на текста:

Справка за насрочени заседания - Търсенето в справката за насрочени съдебни заседания се реализира чрез сътоветното поле, в което може да се търси по различни критерии (номер на дело, година или по текст), при което се осъществява филтриране на делата.

Справка за постановени съдебни актове - Търсенето на съдебния акт в показаната страница се извършва чрез клавишната комбинация (CTRL+F) по номер на дело и година от таблично предоставена справка за съответната година.

Справка за влезли в сила съдебни актове - Търсенето се извършва по аналогичен начин на справката за постановени съдебни актове .

Справка за съдебни дела - Справката се извършва в реално време от деловодната система. За "Входящ документ" търсенето може да се извърши по номер и година на регистриране на документа, за дело – по вид, номер и година на образуване. След потвърждаване на избраните критерии се извършва търсене и в зависимост от резултата се извежда търсената информация или съобщение, че липсва такава. Имената на физически лица – страни в съдебните производства се извеждат с инициали, а цифрите за ЕГН са заменени с текст "**********".

Забележка: Справката е реализирана чрез уеб-базирано приложение за осигуряване на достъп през Интернет на външни, неоторизирани потребители (клиенти) до публичната част от данните за съдебните дела на Административен съд – Ямбол. Внедряването на този софтуерен модул е финансирано по проект „Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд – Ямбол” от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

opak

Справка за съдебни дела в ЦУБИПСА - Търсенето на съдебния акт по разширени критерии се извършва чрез  препратка към Централизирания уеб базиран интерфейс за публикуваните съдебни актове.

 

При констатирани проблеми или затруднения при достъпването на справките се обадете на тел: 046 681016