Организация на работата в Административен съд – Ямбол по време на съдебната ваканция

  • Печат
Размер на текста:

Председателят на Административен съд – Ямбол Диана Петкова издаде заповед за организация на работата по време на съдебната ваканция . Според заповедта, до 1 септември ще се насрочват и разглеждат съдебни производства по няколко члена от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/; по чл.75 и чл.121 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/; по чл.104 от Закона за местните избори; жалбите за обезпечаване на искове и доказателства; други дела, за които по закон е предвидено произнасянето в срок, по-малък от един месец.

Образуваните през периода съдебни дела се разпределят между административните съдии, които не са в платен годишен отпуск или в отпуск, поради временна нетрудоспособност. Касационните дела се образуват от председателя на съда /при отсъствие от зам. председателя/, който определя съдията докладчик чрез системата за електронно разпределение на принципа на случайния избор. Съдиите излизат в отпуск по предварително съгласуван график и след изготвяне на съдебните актове, предадени в служба "Деловодство". В изпълнение на заповедта на г-жа Петкова по време на цялата съдебна ваканция в канцеларията на Административния съд е създадена организация за бързо и качествено обслужване на гражданите.