Административен съд – Ямбол спря принудителното премахване на павилион на ул. "Търговска" в Ямбол

  • Печат
Размер на текста:

 

Състав на Административен съд – Ямбол спря днес принудителното премахване на търговски обект /павилион/ на ул. „Търговска”, по заповед, издадена от кмета на община Ямбол на 29.06.2005 г. и влязла в сила на 21.11.2006 г. след обжалване във Върховния административен съд.

Производството беше образувано по жалба на „БОРА ЕФ АЙ” ООД, в която се иска спиране на изпълнението на заповедта за принудителното премахване на павилиона. В жалбата е посочено, че от община Ямбол са изпратили уведомително писмо /покана/ на 01.04.2015 г., с което е разпоредено, обектът да бъде освободен след четири дни. Според разпоредба на Административно-процесуалния кодекс обаче /чл.285 ал.1/, изпълнителното основание не се привежда в изпълнение, ако са изминали пет години от влизането му в сила. Това означава, че срокът на давността в този случай е изтекъл на 21.11.2011 г. Освен това, посоченият в писмото срок за принудително премахване на павилиона, противоречи на разпоредбата в АПК /чл.277/, според която органът по изпълнението отправя до длъжника покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й. В случая община Ямбол предоставя 4-дневен срок, два от които са почивни. Поради тези нарушения, жалбата до Административен съд - Ямбол съдържа и особено искане, съдът да разпореди спиране на изпълнението на заповедта на кмета на община Ямбол от 2005 г.

На закрито разпоредително заседание, проведено на 03.04.2015 г. Административен съд – Ямбол разпореди, препис от жалбата и приложенията към нея да се изпратят на Кмета на Община Ямбол като го задължи, в срок от 24 часа от получаване на определението, да представи заверено копие от цялата административна преписка, свързани с действията по изпълнение на заповедта за премахване на павилиона и мотивите за издаване на писмото от 01.04.2015 год. Дадени бяха и указания на жалбоподателя да представи справка за регистрацията си като търговско дружество. До 06.04.2014 г. община Ямбол не изпълни разпореждането на съда.

В определението на съда от днес е посочено, че по делото липсват доказателства, от 2006 г. досега, община Ямбол да е извършвала някакви действия по изпълнението на административния акт и не става ясно какво налага спешното премахване на постройката.

Днешното определение на Административен съд – Ямбол за спиране на принудителното премахване на търговски обект /павилион/ на ул. „Търговска” не подлежи на обжалване.