Обявление по административно дело № 340/2010 г.

  • Печат
Размер на текста:

Ямболският административен съд, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Кмета на Община Елхово на решение № 518/41/1 от Протокол № 41/19.Х.2010 г. на Общински съвет - Елхово, с което се променя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, по което е образувано адм.д. № 340/10 г. по описа на Административен съд – Ямбол, насрочено за 13.І.2011 г. в 9.30 ч.