1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Обяви и конкурси

Размер на текста:

                               

               

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд Ямбол обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на 1 щатна бройка за длъжността “призовкар” при следните изисквания:

1. Образование -минимална степен на завършено образование – средно общо.

2. Основни и специфични изисквания към кандидатите: да са български граждани; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер; да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност; да отговарят на изискванията за длъжността, предвидени в нормативните актове и в Правилника за администрацията в съдилищата, в Класификатора, по чл.341 ал.1 от Закона за съдебната власт и в длъжностната характеристика за съответната длъжност; компютърна грамотност; умения за изготвяне и оформяне на служебна кореспонденция; умения за изготвяне и оформяне на служебна кореспонденция, отлични познания по приемане, предаване и съхраняване на съдебна документация; отлични умения за изразяване на информация – писмено и устно;

3. Кратко описание на длъжността- връчва призовки, съобщения и съдебни книжа; координира дейността си със съдебните деловодители и другите призовкари и куриери в съда, отговаря за ненавременното връчване на призовките и другите съдебни книжа, незабавно връщане на вторите екземпляри и акуратното отбелязване на причините при невръчване на призовки; изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на административния ръководител на съда или с разпореждане на съдебния администратор;

4. Основен размер на работната заплата – 443 лв.

5. Необходими документи: Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса – по образец. Към заявлението се прилагат: автобиография, декларация от кандидата, че е пълнолетен гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност, декларация от кандидата за липсата на обстоятелства по чл.131 ПАС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността, копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж, свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство, копие от диплом за завършено средно или по-висока степен образование, други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемани длъжности.

Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност.

Необходимите документи за кандидатстване са обявени на интернет страницата на Административен съд Ямбол, като същите могат да се получат и от съдебния администратор на Административен съд – гр.Ямбол, ул.”Ал.Стамболийски” №4.

6. Място за подаване на документи – Административен съд-Ямбол, ул.”Ал.Стамболийски” №4-съдебен администратор.

7. Срок за подаване на документите-30 календарни дни от публикуването на обявата.

8. Датата на събеседване с допуснатите кандидати, както и резултатите от конкурса ще бъдат обявени на страницата на Адм.съд-Ямбол, както и на таблото за обяви и съобщения в съда.

Забележка: Притежаваните допълнителни квалификации и правоспособности са предимство.

 

                        Обявата е публикувана във вестник “Ало Ямбол” на 21.11.2016г.

 

 

Резултати от конкурса:

Attachments:
Download this file (protokol2.doc)Резултати40 kB26.01.2017 г.
Download this file (Protokol1.doc)Протокол43 kB28.12.2016 г.