1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer


Обяви и конкурси

Размер на текста:

          

     

  

           

О Б Я В Л Е Н И Е

 

               Административен съд Ямбол обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на 1 щатна бройка за длъжността “шофьор” при следните изисквания:

 

 І. Кратко описание на длъжността- управлява повереният му автомобил по зададен от административния ръководител маршрут; следи за техническото състояние на автомобила и осигурява безопасно движение по пътищата при спазване инструкциите за безопасност на труда; ежедневно извършва технически оглед и поддържа в изправност управляваното МПС; поддържа чист повереният му автомобил; при пътнотранспортно произшествие незабавно уведомява административния ръководител; своевременно изпълнява поставените задачи и отстранява внезапно възникнали повреди по автомобила, които са от неговата компетентност; извършва и други дейности, възложени от административния ръководител на съда или от съдебния администратор.

Минимален размер на работната заплата –683 лв.

 

ІІ. Изисквания към кандидатите:

Минимални изисквания – кандидатите да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат определена длъжност; да отговарят на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

Специфични изисквания –свидетелство за управление на МПС, категория „С“.

            

ІІІ. Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване за работа – по образец;
 2. Декларация от кандидата, че е пълнолетен гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
 3. Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл.136 ПАС;
 4. Копие на диплом за завършено средно или по-висока степен образование;
 5. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
 6. Свидетелство за управление на МПС, категория „С“;
 7. Свидетелство за съдимост - за конкурс в АдмС Ямбол, оригинал;
 8. Медицинско свидетелство;
 9. Други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността;

В заявлението кандидатите задължително отбелязват позицията, за която кандидатстват.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда от Комисия, назначена със Заповед на Председателя на АдмС-Ямбол. Комисията разглежда постъпилите заявления, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове и описани в обявата за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата и предвидените в нормативните актове изисквания за длъжността.

За Решението си Комисията изготвя протокол и списъци на допуснатите и недопуснати кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на събеседването, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и датата на провеждането му.      

В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати се поставят на общодостъпно място в сградата на съда и се публикуват на неговата интернет страница, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в 7 дневен срок от обявяването на списъците. Административния ръководител на съда се произнася окончателно в 3-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Конкурсът ще се проведе на два етапа както следва:

Първи етап – избор по документи, представени от кандидатите;

Втори етап – събеседване с комисията;

 Оценяването се извършва по точкова система при минимален брой точки – 0т., а максимален 10т. Крайната оценка се формира като средно аритметична оценка от получените точки на членовете на Комисията. За успешно издържали конкурса се считат кандидатите получили крайна оценка по-висока или равна на 6.

Класирането на участниците – Комисията оформя резултатите от проведения конкурс в протокол и класира успешно издържалите кандидати. С класирания на първо място кандидат са сключва споразумение по чл.145 ПАС, във връзка с чл.107 КТ. Лицето е длъжно да постъпи на работа в двуседмичен срок от обявяване на резултатите. Ако лицето не постъпи на работа в посочения срок трудовото правоотношение възниква със следващия класиран кандидат.

               Необходимите документи за кандидатстване са обявени на интернет страницата на Административен съд Ямбол, като същите могат да се получат и от съдебния администратор на Административен съд – гр.Ямбол, ул.”Ал.Стамболийски” №4.          

               На кандидатите предварително се предоставя характеристиката на конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

 

V. Място за подаване на документи –      Документите се подават лично или чрез пълномощник в Административен съд Ямбол, ул.“Ал.Стамболийски“ №4 – съдебен администратор в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявлението.

 

VІ. Допускането на кандидатите до конкурс, изпращането на съобщения до тях и класирането на допуснатите кандидати ще се извърши по реда на Раздел ІV от КТ.

Забележка: Притежаваните допълнителни   квалификации и правоспособности са   предимство.

 

               Обявата е публикувана във вестник “Ало Ямбол” на   04.03.2019г.