1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Обяви и конкурси

Размер на текста:

 

Резултати от конкурса:
Download this file (protokol2.doc)Протокол 248 kB17.09.2018 г.
Download this file (protokol1.doc)Протокол44 kB20.07.2018 г.
                              

               

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Административен съд Ямбол обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на 1 щатна бройка за длъжността “съдебен секретар” при следните изисквания:

І. Кратко описание на длъжността- съставя протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното заседание; изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата; подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията; изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите заседания; вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава; съставя документи за изплащане на определени суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други; извършва и други дейности, възложени от административния ръководител на съда или от съдебния администратор.

    Минимален размер на работната заплата – 631 лв.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

    Минимални изисквания - да са български граждани; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; има завършено средно образование; да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер; да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност; да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове в ПАС, в Класификатора по чл.341 ал.1 от ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност;

    Специфични изисквания - компютърна грамотност; умения за изготвяне и оформяне на служебна кореспонденция; отличен машинопис; отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;         

ІІІ. Необходими документи:

  1. Заявление за кандидатстване за работа – по образец;
  2. Декларация от кандидата за обстоятелствата по чл.136 Правилника за администрацията в съдилищата;
  3. Автобиография;
  4. Копие на диплом за завършено средно или по-висока степен образование;
  5. Копие на трудова и/или осигурителна книжка;
  6. Свидетелство за съдимост - за конкурс в АдмС Ямбол, оригинал;
  7. Медицинско свидетелство;
  8. Други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността;

В заявлението кандидатите задължително отбелязват позицията, за която кандидатстват.

ІV. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът се провежда от Комисия, назначена със Заповед на Председателя на АдмС Ямбол. Комисията разглежда постъпилите заявления, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове и описани в обявата за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата и предвидените в нормативните актове изисквания за длъжността.

За Решението си Комисията изготвя протокол и списъци на допуснатите и недопуснати кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и датата на провеждане на конкурса.      

В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати се поставят на общодостъпно място в сградата на съда и се публикуват на неговата интернет страница не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в 7 дневен срок от обявяването на списъците. Административния ръководител на съда се произнася окончателно в 3-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.

    Конкурсът ще се проведе на четири етапа както следва:

Първи етап – диктовка;

Втори етап –тест за езикова култура

Трети етап – проверка на умения за изготвяне и оформяне на служебна кореспонденция;

Четвърти етап - събеседване с комисията;

Оценяването се извършва по точкова система при минимален брой точки – 0т., а максимален 10т. Кандидатите се оценяват на всеки един от етапите. Крайната оценка се формира като средно аритметично от получените точки на всеки от етапите. За успешно издържали конкурса се считат кандидатите получили крайна оценка по-висока или равна на 6.

Класирането на участниците – Комисията оформя резултатите от проведения конкурс в протокол и класира успешно издържалите кандидати. С класирания на първо място кандидат са сключва споразумение по чл.145 ПАС, във връзка с чл.107 КТ. Лицето е длъжно да постъпи на работа в двуседмичен срок от обявяване на резултатите. Ако лицето не постъпи на работа в посочения срок трудовото правоотношение възниква със следващия класиран кандидат.

Необходимите документи за кандидатстване са обявени на интернет страницата на Административен съд Ямбол, като същите могат да се получат и от съдебния администратор на Административен съд – гр.Ямбол, ул.”Ал.Стамболийски” №4.          

На кандидатите предварително се предоставя характеристиката на конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

V. Mясто за подаване на документи – Документите се подават лично или чрез пълномощник в Административен съд Ямбол, ул.“Ал.Стамболийски“ №4 – съдебен администратор в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявлението.          

VІ. Допускането на кандидатите до конкурс, изпращането на съобщения до тях и класирането на допуснатите кандидати ще се извърши по реда на Раздел ІV от КТ.

    Забележка: Притежаваните допълнителни квалификации и правоспособности са предимство.

 

               Обявата е публикувана във вестник “Ало Ямбол” на   18.06.2018г.