1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Достъп до информация

Законът за достъп до обществена информация урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация. За контакти:

Детайли

Софтуер за незрящи

В Административен съд Ямбол фукнционира специализиран софтуер за синтез на речта, предназначен за хора със зрителни проблеми, с нарушения в слуха, неграмотни и възрастни.

Детайли

ПОС терминали

В Информационния център на Административен съд – Ямбол са монтирани два ПОС-терминала, които обслужват клиентите на съда, които искат да заплащат услугите с банкови карти.

Детайли


Размер на текста:

 

 

 Във връзка с изпълнение на проект на Висш съдебен съвет по Оперативна програма "Добро управление" с наименование "Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие, Ви информираме, че от 01.12.2019 г. Административен съд - Ямбол има нов адрес на уеб страницата си: https://yambol-adms.justice.bg

Информацията на текущия сайт e актуална до 30.11.2019г.

 

С изработването на този интернет-сайт ръководството на Административен съд – Ямбол си постави за цел да осигури бърз достъп до актуална информация, касаеща нашата работа. Уеб страницата ще бъде в помощ на всички, които се интересуват от правораздавателната компетентност на Административния съд:

 • дела по АПК , ЗУТ и ЗАП;
 • данъчни и митнически дела;
 • дела по социално и здравно осигуряване,
 • реституционни дела по ЗОСОНИ;
 • дела по Закона за българските ЛИЧНИ документи;
 • дела по ЗДОИ;
 • дела по ЗООС, ЗВ и ЗОГФ;
 • дела срещу уволнения на държавни служители и кадрови военнослужещи съответно по ЗДСл., МВР и ЗОВСРБ;
 • дела по ЗАНН;
 • дела свързани с отговорността на държавни и общински органи за незаконосъобразни актове и действия на техните органи.

Tук ще намерите и примерни образци на документи, административна и банкова информация, която да ви улеснява.

Чрез интернет-страницата можете да задавате въпроси и да правите предложения за оптимизиране работата на Административен съд – Ямбол, защото за нас е важно да имаме коректив. Още със създаването на съда ние излязохме от анонимност, защото сме убедени, че обществото трябва да знае всичко за хората, които го съдят.

На 04.12.2009 г. Административен съд – Ямбол бе обявен за единствения Административен съд-модел в България. Това ни дава надежда, че се развиваме в правилната посока – прозрачност в нашата работа, добро административно обслужване, както и оказване на помощ при формиране на правната култура на гражданите.

На 25 октомври 2010 г., на специална церемония в Любляна, Словения, Административен съд – Ямбол получи и наградата в конкурса "Кристални везни на правосъдието", обявен от Европейската комисия и Съвета на Европа. С проекта си "Всички хора са равни пред закона, но не всички са равни пред езика. Разбираема и достъпна съдебна информация за гражданите!" ние доказваме, че желанието ни е да направим Административен съд – Ямбол още по-достъпен и познат на хората.

Заради високите резултати по втория План за подобряването на работата на съда (План 2), на 29.06.2012 г. за втори пореден път Административен съд – Ямбол беше избран за съд-модел по проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда”. Този план се състои от 24 стандарта за качество. Административен съд - Ямбол постигна най-високият резултат в страната като покри 84 процента от тези стандарти.